RITNMS je digitalni repozitorijum Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina. RITNMS omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koji se izvode na ovoj instituciji.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP) omogućava pregled i pretraživanje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme, integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnim bazama podataka Dimensions , Scopus i Web of Science.

Više